Regulamin

Regulamin Świadczenia usług cateringowych, oferowanych przez firmę U.studio Paulina Miziewicz

 

§1
POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę U. Studio Paulina Miziewicz NIP : 852-227-67-39 REGON : 321220954, z siedzibą znajdującą się w Mierzynie przy ul Promienistej 6, 72-006. Dodatkową Korzystającą z domeny internetowej HOME.PL z siedzibą w Szczecinie przy ul Zbożowej 4 70-653 Szczecin.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

§2
DEFINICJE – PREAMBUŁA

 

Usługa – Przygotowanie posiłków zgodnie z zamówieniem klienta, według menu i cen dostępnych na stronie www.ustudiocatering.pl
Dostawa – Dostarczenie i odebranie przez serwis cateringowy wybranych produktów i sprzętów potrzebnych do wykonania usługi, doliczana osobno i płatna bezpośrednio przy dostarczeniu w formie gotówkowej.

Zleceniodawca – u.studio Paulina Miziewicz

Zleceniobiorca lub inaczej zwany Klientem – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług.
Sprzęt cateringowy – Sprzęt będący własnością Zleceniodawcy, zamówiony lub niezbędny do realizacji usługi.
Strona – sklep internetowy www.ustudiocatering.pl
Reklamacja – Uzasadnione przez Klienta nie wywiązanie się z ustaleń dotyczących zamówienia

 

§3
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG CATERINGOWYCH OFEROWANYCH NA STRONIE –WWW.USTUDIOCATERING.PL

 

1. Aby skorzystać z usług cateringowych oferowanych na stronie, produkty należy wybrać i umieścić w potrzebnej ilości w koszyku. Podane ceny na stronie są cenami netto, dotyczą przygotowania zamówionych posiłków (dań). Nie zawierają kosztów transportu, wniesienia po schodach oraz ustawienia itp. Po wybraniu wszystkich produktów, należy wypełnić formularz podając obowiązkowe informacje dotyczące terminu usługi, warunków odbioru oraz dane osobowe. Przesłanie wypełnionego zamówienia przez koszyk ze strony, jest równoznaczne z podpisaniem umowy i wiąże się z koniecznością uiszczenia wymaganej opłaty.

 

§4
ZAMÓWIENIE CATERINGU – PODPISANIE UMOWY

 

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”) poprzez przeznaczony do tego formularz,  dostępny przez 24 h na dobę.

2. Zamówienie uważane jest za złożone przez Zamawiającego w momencie otrzymania jego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Zestaw, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje, oraz potwierdzenia dokonania wpłaty na wskazane konto bankowe, ustalonej kwoty wynikającej z ilości posiłków.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia

4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia

5. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 10.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Zleceniodawcę na stronie internetowej pod adresem: jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia

6. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować w uwagach o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W razie nie podania w/w informacji, Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, za negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Zamawiającego. Szczegółowa lista alergenów, zostanie dołączona do zamówienia na życzenie klienta.

 

§5
DOSTAWA ZAMÓWIENIA LUB ODBIÓR WŁASNY

 

1. Zamówioną usługę należy odebrać, osobiście bezpłatnie w siedzibie gastronomicznej U.studio Paulina Miziewicz przy ul.Południowa 35, 71-001 Szczecin po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr tel. 509 740 951 w godzinach 8:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem catering@ustudio.pl w podanych wyżej godzinach. Można też zamówić sam transport lub transport z wniesieniem, montażem, ustawieniem i demontażem. Jest to dodatkowa usługa, doliczana do kwoty zamówienia. Transport dotyczy jedynie dostarczenia sprzętu pod wskazany adres. Nie zawiera wniesienia sprzętu po schodach ani montażu i ustawienia we skazanych miejscach. Montaż i ustawienie sprzętu to dodatkowy koszt ustalany indywidualnie

2. Dostawa Zamówienia odbywa się po indywidualnym kontakcie Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą w wybranym przedziale godzinowym. Wszelkie ustalenia zostaną potwierdzone drogą elektroniczną (e-mail).

3. W razie nieodebrania przez Zleceniobiorcę Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Zleceniobiorcy, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia

 

§6
ZWROT SPRZĘTU

 

1. Zwrot wypożyczonego sprzętu gastronomicznego, niezbędnego do realizacji zamówienia następuje w ustalonym terminie i miejscu. Sprzęt musi zostać zwrócony czysty, sprawny i w niepogorszonym stanie, który wynika z jego normalnego użytkowania. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń lub zniszczeń zamawiający pokryje koszt czyszczenia bądź naprawy sprzętu

 

§7
ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminu dostawy, odbioru lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą odebrania wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 na maksymalnie dwa dni robocze przed planowaną datą realizacji Zamówienia

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować U.Studio Paulina Miziewicz telefonicznie pod nr tel. 509 740 951 w godzinach 8:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem catering@ustudio.pl w podanych wyżej godzinach. Informację przekazane poza godzinami w/w będą traktowane jako złożone w najbliższym dniu roboczym.

4. Po prawidłowym anulowaniu zamówienia według w/w zasad Klientowi przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego anulowania.

5. Jeżeli anulacja zamówienia została przyjęta na 7 dni roboczych przed planowaną realizacją Klient ma prawo domagać się 100% zwrotu za niezrealizowana usługę. W przypadku anulacji zamówienia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych, jednocześnie nie krótszym niż 2 dni robocze Zamawiający ma prawo zwrócić kwotę pomniejszoną o 15% wartości brutto zamówienia, jako rekompensata za poniesione koszty związane z zakupem produktów lub innymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Odstąpienie od umowy na 2 dni przed jego realizacją wiąże się z poniesieniem jej całkowitego kosztu.

 

§8
REKLAMACJE

 

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu niezgodności lub wad otrzymanego zamówienia pod nr telefonu: 509740951 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem catering@ustudio.pl

3. Reklamację uważa się za złożoną:

a) w przypadku, gdy została złożoną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi U.Studio Paulina Miziewicz dostępnemu pod numerem telefonu 509740951
b) przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą przyjęcia reklamacji

4. Zleceniodawca zobowiązuje się jest do wymiany (w przypadku gdy takowe jest możliwe. ) będącego przedmiotem Reklamacji Zestawu albo posiłku po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi osobie dostarczającej zamówienie w nienaruszonym stanie.

5. W razie stwierdzenia przez U.Studio Paulina Miziewicz, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, U.studio Paulina Miziewicz poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nie uwzględnienia Reklamacji powołując się na powyższy regulamin , przedstawiając Zleceniobiorcy niewywiązanie się prawidłowego jej dokonania, Zleceniodawca ma prawo zatrzymać pełną kwotę brutto usługi której dotyczy reklamacja.

 

§9
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach realizacji zamówionej usługi oraz marketingowych. Administrator – U.studio ul. Promienista 6, 72-006 Mierzyn – informuje Państwa o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art.13,14,15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Inspektorem ochrony danych w U.studio jest Pan Wojciech Miziewicz, 601 878 636, mail:biuro@ustudio.pl, Inspektor informuje Państwa o prawie do żądania od U. Studio dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem oraz downiesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – U.studio dostępna jest w siedzibie firmy przy ul. Promienistej 6, 72-006 w Mierzynie.

Close Menu
×
×

Koszyk